• ஓம் தமிழ் “omtamil.info” வலைத்தளம்

  ஓம் தமிழ் “omtamil.info” வலைத்தளம்  உங்களை அன்புடன்  வரவேற்கின்றது. அன்பான மக்களே உங்கள் வரவு நல்வரவு ஆகட்டும்!

  இத் தளம் உலகவாள் மக்களுக்காக நம் தமிழையும், தமிழ் சார்ந்த விடையங்களையும், தமிழரின் ஒப்பில்லா தொன்மையான அறிவியலையும், அவர்களின் வாழ்வியலையும், அன்று நம் முப்பாட்டன் சிவனார்  ஆதி குரு வழிகாட்டல் தொட்டு இன்று வரை எடுத்துரைக்கும் விதமாக அமைக்கப்படுகின்றது.

  மேற்காணும் முயற்சியில் சித்திபெற பெரும்மதிப்புக்குரிய உலகவாள் மக்கள் அனைவருடைய பங்களிப்பை வேண்டியும் நிற்கின்றது.

  மேலும், இத்தளத்துடன் இணைந்து செயல்பட விரும்புவோர் இதற்கான விவரங்களை அறிவதற்கு இம் முகவரியை: support@omtamil.info நாடவும்.

   

  ஓம் தமிழ் ஓம்
  ஓம் சிவ ஓம்
  வாழ்க வளமுடன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*