மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: இடைச்சொல்
இடைச்சொல், வேற்றுமை உருபுகள், காலம் காட்டும் இடைநிலைகளும் விகுதிகளும்,சாரியைகள், இசைநிறை, அசைநிலை, குறிப்பால் பொருள் உணர்த்துபவை
தனித்து இயங்காமல் பெயருடன் அல்லது வினையுடன் சேர்ந்து வரும் சொற்கள் இடைச்சொற்கள் எனப்படும்.

இடைச்சொற்கள் தனித்துப் பொருள் தருவதில்லை.