மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: இறுமாப்பு
அகந்தை, திமிர்
அச்செய்தியாளர் கொண்டிருந்த இறுமாப்பு அடியோடு தகர்ந்தது.

அகந்தை அவன் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்தது