மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: உள்வாங்கு
வளிமணம் முதலியவற்றை மூச்சோடு, உள் இழு, புகைகுடிப்பு வகையில் புகை நுலையீரல்களுக்குள் பரவுமாற உட்கொள்,மூச்சு இழு , உட்சுவாசி
மூச்சு உள்வாங்கு பண்பை ஈர்த்து உட்கொள்.

மூச்சு உள் இழு மூச்சு உள்வாங்கு உயிர்ப்பூட்டு அகத் தூண்டுதலளி .