மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: சகாயம்
உதவி, உறுதுணை, ஒத்தாசை, சகாயம், உதவுபவர், உதவும்பொருள், கருவி, துணைவன், துணைக்காரணம், துணைகலங்கள், துணைவரி, இறைநிறை, பொருளாயக்கடன், அரசருக்குக் கொடுக்கும் பணஉதவி, உரிமை, உதவு, கைகொடு, துணையளி, ஆவன செய்து ஆதரி
உதவி செய்யாமல் சேர்த்து வைக்கும் பொருளால் பயன் எதுவும் விளைவதில்லை. அந்தப் பொருள் வீணாகத்தான் அழியும்.

கைத்தொழில் உதவி நிகழ்ச்சித் திட்டம்.