மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: சல்லடை
கூலம்-சரளைக்கல்-கரித்தூள் முதலியன சலிப்பதற்கானபெரும்படி அரிதட்டு, நிமிர்ப்புத்தட்டம், கம்பியை நேராக்குவதற்கான ஊசிகள் நிரம்பிய தட்டம் ,அரித்தெடு, சல்லடையிலிட்டுச் சலி, மெய்ம்மைதேர், சோதித்தறி, தவறென்று எண்பி, பிரித்தெடு
உடைந்த பயறுகளை முழு பயறுகளிலிருந்துப் பிரித்தெடுக்கச் சல்லடை பயன்படுகிறது.