மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: தீ
நெருப்பின் அழல், தீநா, தணற்கொழுந்து, சுடர், அனற்பொறி, எரிதல், அடுப்புக்கனல், உலை நெருப்பு, காட்டுப்பெருந்தீ, அழிவுப்பெருந்தீ, மின்னல், எரிமலை அகக்கனல், வெப்பம், வெப்பு, காய்ச்சல், அழன்றெழும்,உணர்ச்சி எழுச்சி, சினம், கொதிகி
நெருப்பு அல்லது தீ அல்லது அக்கினி (Fire) என்பது வெப்பத்தை வெளியேற்றும் வேதியியல்.

வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.