மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: தூண்டில்
தூண்டில் இரை, அவாவூட்டும் பொருள், கவர்ச்சிப் இடைத்தங்கல், தூண்டில் இரை வை, உணவுத் துணுக்கிட்டுமருட்டு, அவாவூட்டு, கவர்ச்சிசெய்து மருட்டு, இடைத்தங்கல் உணவளி, இடைத்தங்கல் உணவுகொள், உணவுக்காக இடைவழியில் தங்கு, வழிமனையில் தங்கு, தீனிகொடு
தூண்டிலில் மாட்டிய மீனைப் போல. பிரச்சனையில் மாட்டி தவிப்பது.