மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: நீக்கு
தவிர்க்கப்பெற்ற, ஒழிவுற்ற, விடுவி, தொலைத்தொழி, வெளியேற்று, துடைத்துத் துப்புரவாக்கு
ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்கு.

மீனவர்களை விடுவி.