மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: பந்தல்
மேற்கட்டி, பந்தல், மேற்கவிகை, தங்கிடம், பின்கட்டுத்தளம், படாம்வீடு கூடாரம்
இது என்ன கட்டிடம் என்று உனக்குத் தெரியுமா? இது யெகோவாவை வணங்குவதற்கான ஒரு விசேஷ கூடாரம்.

சீன எல்லையில் கூடாரம் அமைத்தது இந்திய ராணுவம்!