மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: பால்
,
பிரித்துக்கொடுக்கை, தாய்ப்பால், விலங்குப்பால், வெண்மை, ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால், ஒன்றன்பால், பலவின்பால்
, ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால் ஆகிய மூன்றும் உயர்திணை ஆகும்.

ஒன்றன்பால், பலவின்பால் ஆகிய இரண்டும் அஃறிணை எனப்படும்.