மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: பெருகு
வளர், வளர்ச்சியுரு, வளரச்செய், பேணி வளர், நிலைபெற்று வளர்ச்சியடை, வளர்ச்சியால் மூடு, கவிவுறச் செய், பயிரிடு, விளைவு, விளை , உண்டாகு, நீளு, பாவு, பெருகு, இயல்பாகப் பெருக்கமுறு, பெரிதாகு, முதிர்புறு, உயரமாகு, உயர்வுறு, ஆற்றல் மேம்பா
குறிப்பிட்ட கால அளவில் படிப்படியாகப் பெருகு.

டீன் ஏஜ் வயதில் மது அருந்தினால் மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கும்!

இன்று தொழிலாளர்கலின் வளர்ச்சி பெருகியது.