மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: பெறுநர்
பெறுநர், எதிர்வனர் , ஏற்றுக்கொள்பவர், விரைவில் கருத்தில் வாங்கிக்கொள்ளக்கூடிய, அஞ்சல் பெறுநர், பெற்றுக் கொள்பவர்
பெறுநர் உயர்திரு காவல்துறை ஆய்வாளர் அவர்கள்.

அனுப்புநர்(From) பெறுநர்(To) இதற்கு மாற்றுச் சொல் இருக்கின்றதா?