மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: போர்க்களம்
இடம், நெற்களம், களர்நிலம், சபை, யுத்தம், கட்சி, பக்கம்
தோற்றுப்போக இது #போர்க்களம் அல்ல! எம் #மண்ணின் உண்மையான #ஹிரோக்கள் #விவசாயிகளை தோற்க்க விடமாட்டோம்! ......எங்கள் #உயிர் .

போர்க்களம் அங்கே பூவில் காயம் இங்கே புன்னகை தீவே உயிரின் உயிலும் எங்கே --- உன்னை எங்கு பிரிகிறேன் உனக்குள் தானே.