மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: மங்கலான
வெளிறிய, வெளுத்த, மங்கலான, மங்கல் நிறமுடைய, ஒளிமழுங்கலான, வெளிறிப்போ, வெளிறச்செய், மரமுளை, கிராகுக்கம்பு, வேலி , எல்லை
எனக்கு அந்த மங்கலான / வாடிய பூ வேண்டாம்.

செதுக்கிய புள்ளிகளால் காட்டப்பெறும் மங்கலான பொன்,