மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: மல்லன்
பெருமையிற் சிறந்தோன், மற்போர் செய்வோன்