மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: மல்லல்
அழகு, செல்வம், பொழிவு, மிகுதி, வலி, வளம்