மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: மல்(லு)தல்
எழுதகம் அமைத்தல், மயங்குதல், மாட்சிப்படுதல்