மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: மள்ளன்
இளைஞன், குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்வோன், படைத்தலைவன்