மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: மள்ளல்
வலிமை