மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: மாலை
அந்திப் பொழுது, இயல்பு, இரா, இருள், குணம், மாதரணிவடம்