மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: மாள்(ளு)தல்
அழிதல், இயலுதல், கழிதல், சாதல்