மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: மிலை
சூட்டு எனும் ஏவல்