மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: விதி
கோட்பாடு, சட்டம், வியப்புணர்த்துஞ்சொல் , வியப்பிடைச்சொல், சட்டத்தொகுதி, அரசியற் சமுதாயத்தின் கட்டமைதி, சட்ட ஆட்சி, அரசியல் ஒழுங்குமுறை, சட்டக் கட்டுப்பாடு, சட்டமுறைமை
அந்த சட்டம் அரசியலமைப்பு விதிகளை மீறுகிறது.

அரசு மற்றும் தனியார் கட்டுமான பொறுப்பில் உள்ளவர்கள், சட்டம் மற்றும் விதிகளை தெரிந்து, பயன்பெறலாம்.