மொழித் தேர்வு செய்க:

இதிலிருந்து:
இதற்கு
: வீதி
சாலை, வழி, பாதை, பெருஞ்சாலை , ஒழுங்கை, சாலைத்தடுப்பு
சாலை விதிகளை தவறாமல் பின் பற்ற வேணடும்.

சட்டத்தில் இப்படி பல வழி வகைகள் உள்ளன.